Толкование Песни Песней Соломона, Венеция, 1840 г.

  Մեկնութեան գրաբարեան բնագիրը վենետիկեան 1840 թ. հրատարակութիւնից (Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1840 թ.)։