Թուղթ յուխտն Կճաւայ, Թիֆլիս, 1901

  Թուղթ.... յուխտն Կճաւայ («Գիրք թղթոց» ժողովածուում, էջ 498-502), Թիֆլիս, 1901