Սայլն այն իջանէր (տաղ Յարութեան)

Սայլն այն իջանէր ի լեռնէն ի Մասեաց,

Եւ ի վերայ նորա՝ աթոռ ոսկեղէն,
Եւ ի վերայ նորա՝ բեհեզ ծիրանի,
Եւ ի վերայ նորա՝ Որդի Արքայի,
Եւ յաջմէ նորա՝ վեցթեւեան սերովբէքն,
Յահեկէ նորա՝ բազմաչեայ քերովբէքն,
Առաջի նորա՝ մանկունք գեղեցիկք,
Ի գիրկս նոցա՝ սաղմոսարան եւ քնար,
Ի ձեռս նոցա՝ խաչն փրկչական,
Որք երգէին եւ ասէին.
- Փա՜ռըք Քրիստոսի ամենազօր յարութեան։

Ածեա՜լ են, ածեա՜լ,
Զսայլիկն ածեա՜լ են, կացուցեալ․
Ի Մասեաց յաջ կողմանէն
Զսայլիկն ածեալ են, կացուցեալ․
Եւ ահա չշարժէր սայլիկն այն,
Եւ ահա չխաղայր անիւն այն։

Եթէ հարիւր բարդ խոլրձան, վեց կորնկան,
Մին մանուշակ՝ խրձադիզեալ,
Ի Մասեաց յաջ կողմանէն
Զսայլիկն ածեալ են, կացուցեալ․
Եւ ահա չշարժէր սայլիկն այն,
Եւ ահա չխաղայր անիւն այն։

Եթէ եզինքն են սաթ ու սպիտակ,
Ծաղկախայտուցք, արագաքայլք, ընթացականք,
Եղջիւրք իւրեանց՝ խաչանման,
Եւ մազն ամէն՝ հոյլ մարգարիտ․
Եւ ահա չշարժէր սայլիկն այն,
Եւ ահա չխաղայր անիւն այն։

Եթէ սամիքն են արծաթի, լուծն է ոսկի,
Եւ սամոտիքն՝ ապրիշմի,
Փոկերն՝ ի կերպասոյ հիւսեալ,
Եւ խարազանն՝ փնջեալ ծաղիկ,
Եւ ահա չշարժէր սայլիկն այն,
Եւ ահա չխաղայր անիւն այն։

Այն ճորտն ճոճ էր եւ ճապուկ,
Ուռամիջակ, հաստաբազուկ,
Լայնաթիկունք, խարտիշագեղ, ահեղագոչ․
Նա ձայն ածէր եզնամոլին,
Կանչիւն առնէր աթոռակին,
Դարձեալ խաղայր եզնամոլին,
Խաղայր, ցնծայր աթոռակին․
Եւ ահա շարժէ՜ր սայլիկն այն,
Եւ ահա խաղա՜յր անիւն այն։

Ի յառեղէն առեալ շարժումն գունդն սայլին,
Այսօր անուշահոտ բուրմամբ ընթանայ։

Սայլն ի Սինեայ
Երկրորդ օրէնքն է Մովսեսի․
Եւ այն հարիւր բարձ խոլրձանն՝
Այն նահապետքն են, մարգարէք․
Եւ այն վեց բարդ կորնկանն՝
Վեցօրեայ գործքն Աստուծոյ․
Եւ այն մինն մանուշակ՝
Միաւորեալ Երրորդութիւն․
Եւ այն մանուկ խարտիշագեղն՝
Այն Կարապետն է Յովհաննէս․
Եւ այն չորս գունդն սայլին՝
Աւետարանն է Քրիստոսի։

Ի գիլ գայր, ի գիլ, սայլիկն ի գիլ․
Ի Մասեաց յաջ կողմանէն
Սայլիկն ի գիլ գայր, ի գիլ,
Եւ ճռնչալով գայր մտանէր յԵրուսաղէմ․
Եւ որդիք նոր Սիոնի,
Նոր երգէին՝ զայս ասելով․
- Փա՜ռըք Քրիստոսի ամենազօր յարութեան։

Գ. Նարեկացի. Տաղ յարութեան. «Սայլն այն իջանէր». կատարում է Խորէն Պալեանը
Ձայնագրութիւնը՝ «Վէմ» ստուդիայի

Նախորդ