Ներբողեաններ

Ներբողեանների գրաբարեան բնագրերը վենետիկեան 1840 թ. հրատարակութիւնից (Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1840 թ.)