Գիրք մեկնութեան աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ. հտ. Ա-Բ, Կ. Պոլիս, 1745