Թուղթ յուխտն Կճաւայ

  Կճաւայ վանքի առաջնորդին ուղղուած թուղթը (նամակը), որ սբ Գրիգոր Նարեկացուց մեզ հասած միակ այսպիսի գրութիւնն է, վերաբերում է թոնդրակեցիների աղանդի քննութեանը։ Այն առաջին անգամ հրատարակուել է վենետիկեան մխիթարեան վարդապետ հայր Բարսեղ Սարգիսեանի կողմից՝ ընդարձակ ուսումնասիրութեամբ եւ ծանօթագրութիւններով (Հ. Բարսեղ վ. Սարգիսեան, Ուսումնասիրութիւն Մանիքէա-Պաւղիկեան թոնրակեցիներու աղանդին եւ Գր. Նարեկացւոյ թուղթը, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1893 թ.)։