Հաւիկ (տաղ Սբ Խաչի)

Ներքոբերեալ խօսքերը վերցուած են
1900 թ. Վաղարշապատում հրատարակուած
«Ձայնագրեալ տաղարանից»։

Հաւիկ մի պայծառ տեսի աննըման,
Ի յայն խաչափայտին վերայ, աննըման,
Աննըմանիդ ո՞վ նման. դո՛ւ նըման։

Զթեւս արծաթափայլս ունէր աննըման,
Արեգական շողոյ նման, աննըման,
Աննըմանիդ ո՞վ նման. դո՛ւ նըման։

Զձայնիկն ողորմուկ ածէր աննըման,
Գաբրիէլեան փողոյն նման, աննըման,
Աննըմանիդ ո՞վ նման. դո՛ւ նըման։

Զաչերն արտասուօք լնոյր, աննըման,
Առաւօտեան ցօղոյն նման, աննըման,
Աննըմանիդ ո՞վ նման. դո՛ւ նըման։

Տարբերակ Ա

Տարբերակ Բ

Տարբերակ Գ

Տարբերակ Դ

Ձայնագրեալ տաղարան, Վաղարշապատ, 1900 թ.

Նոյնը՝ եւրոպական ձայնանիշերով

Գ. Նարեկացի. Տաղ խաչի. «Հաւիկ». կատարում է Խորէն Պալեանը

Ձայնագրութիւնը՝ «Վէմ» ստուդիայի

Նախորդ | Հաջորդ