Գոհար վարդն (տաղ Վարդավառի)

Գոհար վարդըն վառ առեալ
Ի վեհից վարսիցն արփենից.
Ի վեր ի վերայ վարսից
Ծաւալէր ծաղիկ ծովային։
Ի համատարած ծովէն
Պղպջէր գոյնըն այն ծաղկին․
Երփին երփնունակ ծաղկին
Շողշողէր պըտուղն ի ճղին։
Քրքում վակասիր պտուղն
Սնանէր խուռըն տերեւով․
Տերեւն տաւիղ տուողին,
Զոր երգէր Դաւիթ հրաշալին։
Ի փունջ խուռներամ վարդից
Գոյնզգոյն ծաղկունք ծաղկեցան,
Այդ սօս ու տօսախ ծառերդ
Վարդագոյն ոստս արձակեցին։
Այդ նոճ ու բողբոջ ասրաւսդ
Զարդ առեալ վարդըն շուշանին․
Շուշանըն շողէր հովտին,
Շողշողէր դէմ արեգականն։
Այն հիւսիսային հաւէն
Հով հարեալ գոհար շուշանին․
Յայն հարաւային լեռնէն
Քաղցր օդով ցօղէր շուշանին։
Շուշանըն շաղով լցեալ,
Շող շաղով եւ շար մարգարտով.
Ծաղկունքդ ամէն շաղ առին,
Շաղն՝ յամպէն, ամպն՝ յարեգակնէն,
Աստղունքդ ամէն շուրջ առին
Դէմ լուսնին գունդ-գունդ բոլորին․
Գունդ-գունդ խաչաձեւ գնդակ,
Յօրինուած երկնից շրջանակ։
Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյն յաւէտ,
Սուրբ Հոգւոյն այժմ եւ յաւիտեանս։

Նարեկացու Վարդավառի տաղը («Գոհար վարդն»)` Յասմիկ Գասպարեանի կատարմամբ

Նախորդ | Հաջորդ