Գիրք աղօթից. Վէնէտիկ, 1789

  (ըստ Կ. Պոլսի 1774 թ. հրատ. Ա հտ., առանց բառարանի), Վէնէտիկ, 1789