Գիրք աղօթից, Կ. Պոլիս, 1763

  (նոյնն է, ինչ 1755 թ. հրատ.), Կ. Պոլիս, 1763