Գիրք աղօթից, Կ. Պոլիս, 1755

  Գիրք աղօթից. (339-րդ էջից՝ պատմ. Ապարանից խաչին, ներբողեանք, մի քանի գանձ, «Բան վասն ուղիղ հաւատոյ»՝ էջ 460-ից, համառօտ վարքը, «Մատեանի» լուծմունք, Առաքել վարդապետի ներբողեանը, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1755