Գիրք աղօթից. Կ. Պոլիս, 1822

  (վերջում՝ համառօտ վարք, բժշկ. աւետ., ցանկ), Կ. Պոլիս, 1822