Գիրք աղօթից. Կ. Պոլիս, 1802

  (վերջում՝ բառարան), Կ. Պոլիս, 1802