Գիրք աղօթից. Կ. Պոլիս, 1790

  նորապէս սրբագրեալ, Կ. Պոլիս, 1790