Աղօթամատոյց պատկերազարդեալ

  Աղօթամատոյց պատկերազարդեալ.... քաղեալ ընտրանաւ ի գրոց նորա. Յաւելեալ յայսմ երկրորդ տպագրութեան եւ զգանձս տօնից տէրունականաց, զմեղեդիս եւ զտաղս ի նորին սրբոյ ասացեալ, Վենետիկ, 1804թ.: