Աստուած յաւիտենական

Բան ՂԴ

Աստուա՛ծ յաւիտենական, բարերար եւ ամենակալ,
ստեղծիչ լուսոյ եւ յօրինիչ գիշերոյ,
կեանք ի մահու եւ լոյս ի խաւարի,
յոյս ակն ունողաց եւ երկայնմտութիւն տարակուսելոց,
որ ամէնարուեստ իմաստութեամբ քո
դարձուցանես յայգ զստուերս մահու,
աննուազ ծագումն եւ անմուտ արեգակն,
քանզի ոչ զօրէ ծածկել զփառս տէրութեան քո խաւար գիշերոյ,
որում կրկնի ծունր երկրպագութեան ամենայն եղելոց`
երկնաւորաց եւ երկրաւորաց եւ սանդարամետականաց,
որ լսես զհեծութիւն կապելոց եւ հայիս յաղօթս խոնարհաց
եւ ընդունիս զխնդրուածս նոցա,
Աստուա՛ծ իմ եւ թագաւո՛ր իմ,
կեա՛նք իմ եւ ապաւէ՛ն իմ,
յո՛յս իմ եւ վստահութի՛ւն իմ,
Յիսո՛ւս Քրիստոս, Աստուա՛ծդ ամենայնի,
սո՛ւրբդ հանգուցեալ ի հոգիս սրբոց,
մխիթարութի՛ւն վշտաց եւ
քաւարա՛ն մեղուցելոց,
որ գիտես զամենայն յառաջ քան զլինել նոցա,
առաքեա՛ զպահպանողական զօրութիւն աջոյ քոյ
եւ փրկեա՛ զիս յերկիւղէ գիշերի եւ ի դիւէ չարէ,
որպէս զի զյիշատակ սոսկալի եւ սուրբ քո անուանդ
միշտ համբուրեալ շրթամբք հոգւոյ ըղձութեան շնչոյ՝
կեցից պահպանեալ ընդ այնոսիկ,
որ կարդան զքեզ ի բոլոր սրտէ:
Եւ ի դրոշմէ խաչի քոյոյ նշանիդ,
զոր աստուածային արեամբ քո ներկեալ նորոգեցեր
եւ ի նոյն շնորհ որդեգրութեան զմեզ մկրտեցեր
եւ ի փառս պատկերի քո նկարեալ յօրինեցեր,
այսու պարգեւօք աստուածականօք
ամաչեսցէ՛ սատանայ, քակտեսցի՛ն մեքենայքն,
բարձցի՛ն որոգայթքն, պարտեսցի՛ն մարտուցեալքն,
պակասեսցի՛ն զէնքն սայրասուրք, մերժեսցի՛ մէգն,
փարատեսցի՛ խաւարն, մեկնեսցի՛ մառախուղն,
բազուկ քո հովանասցի, եւ աջ քո կնքեսցէ։
Վասն զի գթած ես եւ ողորմած,
եւ անուն քո կոչեցեալ է ի վերայ ծառայից քոց:
Եւ քեզ ընդ Հօր Հոգւովդ Սրբով
փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Նախորդ | Հաջորդ