Բանք աղօթից

  Բանք աղօթից.... քաղեալ ընտրանաւ ի գրոց նորա.... կարգելով ըստ շաբաթու աւուրց եւ ըստ պէսպէս պիտոյից հայցուածոց. (վերջում՝ Տ. Իգնատիոս Ճուղայեցւոյ ոտանաւոր յիշատակարան), Վենէտիկ, 1763