Հիմնական էջ

Նարեկացին բացառիկ է:

Ո՞րն է նրա բացառիկութիւնը: Նա ժամանակավրէպ է, վեր է բարձրացել իր ժամանակից՝ ամփոփելով լավագոյնն ու արժեքաւորը, ներկան եւ գալիքը: Նարեկացին խտացումն է հայ մատենագրութեան անփոխարինելի էջերի եւ ժամանակների (գողթան երգերից մինչեւ Նարեկացու ապրած ժամանակը՝ 10-րդ դար): Նարեկացու ստեղծագործութիւնը յագեցած է նուրբ երանգներով, վերացական գաղափարներով եւ գալիս է փաստելու, որ իր լեզուամտածողութեամբ եւ յմտութեամբ Գրիգոր Նարեկացին ազդարարել է նոր դարաշրջանի՝ վերածննդի սկիզբը՝ առաջ անցնելով եւրոպացի մտածողներից:

Միստիցիզմի (խորհրդապաշտութեան) եւ հայ վերածնութեան մեծ ներկայացուցիչը ամէնայն վարպէտութեամբ զուգահեռներ է անցկացրել աշխարհիկի եւ յոգեւորի, հեթանոսականի եւ քրիստօնեականի միջեւ՝ տալով նրանց յաշտութեան եւ ներդաշնակութեան կարգավիճակ, միեւնոյն ժամանակ ձեռք բերելով յամամարդկային նշանակութիւն: Ուստի պատահական չէ, որ այստեղ ամփոփուելու են Գրիգոր Նարեկացու կեանքը, ստեղծագործութիւնը, առանձնահատկութիւնները...

Կայքում տէղ գտած աւանդազրոյցները, յաղորդումներն ու յօդուածները կմօտեցնեն ձեզ Նարեկացուն, իսկ տաղերը, գանձերը եւ մեկնութիւնները կբացեն ձեր առաջ Նարեկացու ստեղծագործութեան բոլոր շերտերը՝ իրենց գեղեցկութեամբ, վերածննդին յատուկ թարմութեամբ եւ խորը բովանդակութեամբ:

Նարեկացու ամենանշանաւոր ստեղծագործութեանը՝ «Մատեան ողբերգութեանը» նուիրուած բաժնում կարող եք գտնել մէկ տասնեակին յասնող թարգմանութիւններ, որոնց շարքը մշտապէս յամալրուելու է նորերով։ Յաշուի առնելով ստեղծագործութեան յամամարդկային նշանակութիւնն ու բովանդակային լայնաշերտ ընդգրկումը՝ մեր թիմը նպատակ ունի ոչ միայն յասանելի դարձնել արդեն իսկ գոյութիւն ունեցող օտարալեզու թարգմանութիւնները, այլեւ ստեղծել նորերը։

«Վերածնունդ» մշակութային եւ ինտելեկտուալ յիմնադրամի թիմ