Amazing Song (tagh for the Church)

ՄՄ Մատենադարան, ձեռ. թ. 7785, էջ 393ա (վերցուած է Ն. Թահմիզեանի վերոնշեալ գրքից)

Երգ զարմանալի, երգ շարժվարժենի,
Տեղի եղեր բարեկերտին։
Խորհուրդ, խորհուրդ համերամ,
Զարդ երամից, զարդ։
Նոճ ի նոճ յեռ ի սափոր եղեգնատնկոյն,
Մատնօրինօրէն նշդարենի ռահ։
Յունից նրբենից կից ի մի կից կամար,
Նէճեմ, թէ նէճեմ միջօրէի ժամ։

These words are followed by words beginning the tagh Eyes Like Sea devoted the Holy Virgin which are considered to be a separate tagh.

Previous | Next